Wat is de garantie op de BusBiker?

Garantievoorwaarden BusBiker Europe BV
 
Voor alle artikelen die u bij ons koopt geldt 1 jaar fabrieksgarantie. Ook heeft u recht op de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.
 
 1. De garantievoorwaarden zijn van toepassing op nieuwe BusBikers, die een consument rechtstreeks bij BusBiker Europe BV of erkende BusBiker dealer  heeft gekocht.
 2. Er kan geen beroep worden gedaan op garantie:
   Zonder de originele aankoop bon van BusBiker Europe BV of erkend BusBiker dealer.
 3. BusBiker Europe BV geeft ter zake van de BusBiker garantie op materiaal-, fabricage- en fabrieksmontagefouten. De garantie omvat alle componenten, die ervoor zorgen dat de BusBiker operationeel is, met uitzondering van de slijtdelen.
 4. De garantieperiode vangt aan op de leverdatum zoals vermeld op de originele factuur van de relevante BusBiker.
 5. Mits aan de garantievoorwaarden is voldaan, repareert of vervangt BusBiker Europe het defecte onderdeel op een zodanige wijze, dat de BusBiker naar het redelijke oordeel van BusBiker Europe BV weer operationeel is.  
 6. Slijtage is uitgesloten van de garantie. De volgende onderdelen van de BusBiker zijn in ieder geval onderhevig aan slijtage (‘slijtdelen’): bikeholders, rubberen beschermdelen, sluitmechaniek, wielblocks, sluitriemen en de lak.
 7. De garantie komt te vervallen:
   Bij onverantwoordelijk, roekeloos, onjuist, onkundig of oneigenlijk gebruik van de BusBiker. Dit is onder meer het geval indien de BusBiker voor andere doeleinden dan voor het vervoer van fietsen is ingezet (waaronder bagageboxen, scooters, overbelasting, etc.) of als de instructies niet zijn opgevolgd;
   Wanneer een defect of beschadiging niet aan BusBiker Europe valt toe te rekenen. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij schade als gevolg van een botsing of te water geraken van de BusBiker;
   Als de BusBiker (of onderdelen daarvan) door een ander dan BusBiker Europe of erkend BusBiker dealer  is gerepareerd, is aangepast en/of is gereviseerd, dan wel wanneer originele onderdelen zijn vervangen door onofficiële onderdelen. In dit geval kunnen alle garantie- of overige rechten ten aanzien van de gehele BusBiker komen te vervallen;
   Wanneer de BusBiker niet of niet in overeenstemming met de onderhoudsverplichting (lid 11) is onderhouden;
   Als niet aan de meldplicht is voldaan (lid 12);
   Na verloop van de relevante garantietermijn.
 8. Materiaalverkleuringen of inwerkingen van zouten en chemicaliën vallen niet onder de garantie.
 9. De BusBiker dient conform de instructies te worden onderhouden.
 10. Garantie- en servicewerkzaamheden vinden plaats in één van de BusBiker servicecenters. Uitsluitend BusBiker Europe bepaalt of garantie- of servicewerkzaamheden buiten een BusBiker servicecenter worden verricht. 
 11. De volgende beurten zijn verplicht:
   •   12 maanden na aankoop een onderhoud / afstelbeurt.
 12. Wij adviseren om de BusBiker regelmatig te reinigen, het gebruik van een hogedrukspuit is niet aan te raden. De achterlichten zijn alleen spatwaterdicht.
 13. Defecten of beschadigingen, die van invloed zijn op de werking van de BusBiker, dienen onmiddellijk – en in ieder geval binnen 48 uur na constatering daarvan –  bij BusBiker Europe BV te worden gemeld. Een telefonische melding, dient binnen drie (3) werkdagen schriftelijk (waar ook e-mail onder wordt begrepen) te worden bevestigd. De melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten: Serienummer, kopie aankoopfactuur, aankoopdatum, datum defect/beschadiging en de mogelijke oorzaak van het defect of de beschadiging.
 14. Zijn onderdelen zodanig defect of beschadigd dat deze (gedeeltelijk) los zijn gekomen van de BusBiker, dan dienen deze loszittende onderdelen zorgvuldig te worden bewaard tot aan het eerstvolgende moment dat zij aan BusBiker Europe BV overhandigd kunnen worden.
 15. Als er sprake is van wettelijke garantie, dan voert BusBiker Europe BV de reparatie of vervanging in een van haar BusBiker servicecenters kosteloos uit. Voor aanvullende garantie geldt dat BusBiker Europe BV de materiaalkosten voor het defecte onderdeel voor haar rekening neemt en dat BusBiker Europe BV gerechtigd is om alle overige kosten, waaronder de kosten voor arbeid, in rekening te brengen.
 16. Mocht BusBiker Europe BV na onderzoek constateren, dat er geen of beperkte garantie van toepassing is, dan is BusBiker Europe BV gerechtigd alle, met de reparatie en/of vervanging gemoeide kosten, waaronder ook de onderzoekskosten, in rekening te brengen.
 17. Naar keuze van BusBiker Europe BV, kan ieder onderdeel die BusBiker Europe BV of servicecenter tijdens een reparatie of beurt vervangt, automatisch haar eigendom worden. BusBiker Europe  BV is daar geen vergoeding voor verschuldigd.
 18. Ieder gebruik van de BusBiker nadat een defect of een beschadiging is geconstateerd, is voor rekening en risico van de consument c.q. gebruiker van de BusBiker; BusBiker Europe BV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (verdere) schade, die uit dit gebruik voortvloeit.  Aansprakelijkheid van BusBiker Europe BV voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen inkomstenderving, gemiste vakantiedagen, immateriële schade, verlies van gebruik is uitgesloten. 
 19. Rechtskeuze: Op alle overeenkomsten van BusBiker Europe BV is Nederlands Recht van toepassing. De plaats van de rechtspraak is Rechtbank Limburg.

Andere vragen